Dažymo kameros gaisras


Dažymo kameros gaisras gali būti katastrofiškas ir mirtinas, sunaikinti įrenginius, pastatus ar visą įmonę, dėl jo galima prarasti specializuotą įrangą ir pragyvenimo šaltinį.
Imantis paprastų veiksmų galima išvengti jūsų verslą naikinančio dažymo kameros gaisro.
Kas gali sukelti dažymo kameros gaisrą?
• Neteisingai naudojama elektros įranga, elektros gedimai ir trumpieji sujungimai.
• Neprižiūrimas arba netinkamas atliekų deginimas.
• Netinkamas suvirinimo įrenginių naudojimas.
• Neteisingas nuorūkų, degtukų ir žiebtuvėlių šalinimas.
• Savaiminis medžiagų užsidegimas, kurį sukelia dulkių sankaupose prasidėjusi cheminė reakcija. Šį pavojų galima sumažinti naudojant dažus ir lakus, kuriuose nėra nitroceliuliozės.
Kaip apsisaugoti nuo dažymo kameros gaisro darbo vietoje:
• Identifikuoti ir įvertinti potencialų gaisro pavojų darbo vietoje.
• Nustatyti gaisro pavojaus tikimybę ir pasekmes.
• Įrengti išorines rūkymo vietas atokiai nuo įėjimų į pastatą ir nuo atliekų sukaupimo vietų.
• Rūkymo vietose įrengti specialias dėžes nuorūkoms.
• Uždrausti rūkymą patalpose.
• Pavojingas medžiagas naudoti ir laikyti pagal jų instrukcijas.
• Mokyti personalą suprasti Saugos duomenų lapuose esančią informaciją.
• Tvarkingai rinkti ir saugoti Saugos duomenų lapus.
• Cheminėmis medžiagomis užterštus skudurus ir atliekas šalinti pagal Saugos duomenų lapuose esančius reikalavimus.
• Įrengti ir prižiūrėti tinkamą gaisro gesinimo įrangą. Darbo vietoje turi apsilankyti gaisrinės saugos konsultantas ir patarti, kokios įrangos reikia.
• Mokyti visą personalą, kaip naudotis gaisro gesinimo įranga.
• Įsitikinti, kad turite avarinių veiksmų planą ir reguliariai pagal jį treniruotis.
Įmonė ir įrenginiai
• Visa įmonė ir įrenginiai turi atitikti gaisrinės saugos taisyklėse keliamiems reikalavimams.
• Reguliariai keisti dažymo kameros filtravimo medžiagą ir tinkamai ją šalinti.
• Prieš atliekant ugnies ar karštį išskiriančius darbus (pvz. suvirinimas, šlifavimas) gerai išvėdinti patalpą.
• Įdiegti leidimų atlikti ugnies darbus sistemą prieš dažymo kameroje atliekant suvirinimo ar šlifavimo darbus.
• Prižiūrėti ir nuolat kontroliuoti elektros įrangą.
• Elektros gedimus ir mechaninius triukšmus apžiūrėti ir šalinti turi kvalifikuoti specialistai
• Dažymo kamerose naudoti saugius elektros apšvietimo prietaisus ir įrenginius.
• Užtikrinti tinkamą suvirinimo įrenginių priežiūrą ir naudojimą.
• Dažymo kabinoje ir arti jos nenaudoti atviros liepsnos ar elektrinių šildytuvų.
• Pasirinkti dažus ir lakus, kurių sudėtyje nėra nitroceliuliozės.
• Niekada nedeginti atliekų ir nepalikti be priežiūros degančių medžiagų.